Wilton High’s Ashleigh Masterson (David G. Whitham)