Wilton goalkeeper Ryan Witty throws the ball to a teammate.